The future of Coed y Brenin

The future of Coed y Brenin

Some of you may have seen recent articles (here , here & here) speculating on the possibility that NRW are contemplating the closure of 3 visitor centres at Ynyslas, Bwlch Nant yr Arian and Coed y Brenin.  Nobody will be surprised to hear that government agencies are facing increasing budgetary pressures at present, there is hardly a day goes by without news of new cuts to services across the UK. These pressures mean that often, very difficult decisions need to be taken by service providers. Beics Brenin work closely with NRW at Coed y Brenin and were informed that a review of visitor centres was underway, with a board meeting scheduled for the beginning of February. This will discuss the outcome of the review and take decisions on the future direction of these centres.
 
This timetable means that NRW are unable to give us any firm confirmation as to what the likely outcomes of the review will be. We expect to know more in the week beginning 5th February.  
 
It is important to say that we have operated at Coed y Brenin as Beics Brenin since 2004, and have a long and successful working relationship with Natural Resources Wales. At present, we have received no indication from Natural Resources Wales that there is any risk of an end to mountain biking at Coed y Brenin, or to expect any immediate changes that would seriously disrupt our operations or impact our tender.  Of course, we also acknowledge that these are very difficult times of spiralling fiscal demands and it is only right that these challenges should be met by a thorough process of assessment to ensure that operations remain viable.  For this reason, we welcome any efforts to review the health of these visitor centres and their operating arrangements.
 
Coed y Brenin has an important place in the history of mountain biking’s development in the UK. For many of us it was our first trail centre experience and for many more, their first introduction to the sport of mountain biking. Of course, this means we have seen a lot of concerned comments on social media, most have been overwhelmingly positive and supportive. However, there are also those who have chosen to use this media speculation to add their own negative opinions, ignoring the fiscal backdrop to instead, take aim at mountain biking and the relevance of the trail centre model today.

 

We wholeheartedly refute this claim, and see no evidence to support this idea in our data.  Visitor numbers, bookings, sales or indeed, the thousands of positive comments we receive from visitors about their enjoyment of Coed y Brenin clearly show otherwise.

 

Coed y Brenin continues to provide great trail riding for all. Our Minotaur trail offers one of the finest introductions to the sport that can be found anywhere in the UK, while our epic The Beast remains a right of passage into the sport for so many who are growing and extending their MTB skills. The centre was recently connected with the new Traws Eryri cycle route which has brought new adventure riders to our doors, and on this front we hope to share some even more exciting Coed y Brenin developments very soon.

 

For these reasons we remain optimistic that Coed y Brenin will continue to offer superb riding appeal for many years to come.  One way we can ensuring this happens is to engage with each other, taking any opportunity we have to bring together riders, business owners, trail managers, land-owners and the local community, to connect and share their views, concerns and ideas.

 

To this end, we also welcome the efforts of local councillors to organise a public meeting to discuss issues around the review of visitor centres by NRW. This will take place at Ganllwyd Village hall at 6.30pm on Thursday 1st February. Representatives of NRW will be there alongside members of the local community & council and we look forward to what we are certain will be a lively and productive discussion.

 

We hope to see you there.

  

 

Dyfodol Coed y Brenin

Efallai y bydd rhai ohono chi wedi gweld erthyglau (yma , yma & yma) am y posibilrwydd bod CNC yn ystyried cau 3 canolfan ymwelwyr yn Ynyslas, Bwlch Nant yr Arian, Coed y Brenin. Bydd does neb yn synnu o glywed, mae adrannau'r llywodraeth yn wynebu pwysau ariannol ar hyn o bryd, mae newyddion bob dydd am doriadau i wasanaethau ar draws y DU. Mae’n amlwg bod angen i ddarparwyr gwasanaethau wneud penderfyniadau anodd iawn.

 

Mae Beics Brenin yn gweithio’n agos gyda CNC yng Nghoed y Brenin ac rydym wedi cael gwybod bod adolygiad o ganolfannau ymwelwyr yn digwydd ar hyn o bryd, gyda chyfarfodydd bwrdd ar ddechrau mis Chwefror i drafod canlyniadau’r adolygiad hwn a gwneud penderfyniadau ar y cyfeiriad i’r dyfodol o'r canolfannau.

 

Mae'r amserlen hon yn golygu fyddan nhw ddim yn cadarnhau canlyniadau'r adolygiad tan yr wythnos yn dechrau 5 Chwefror.

 

Mae’n bwysig I ddweud ein bod wedi gweithredu yng Nghoed y Brenin fel Beics Brenin ers 2004 ac mae ein perthynas â Chyfoeth Naturiol Cymru bob amser wedi bod yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd, dyn ni ddim wedi derbyn unrhyw wybodaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud i ni feddwl bod beicio mynydd yng Nghoed y Brenin dan fygythiad.

 

Wrth gwrs, dyn ni’n gwybod bod y rhain yn ddiwrnodau heriol gyda phwysau ariannol cynyddol ac mae'n gywir ymateb i'r heriau hyn gyda phroses o asesu gofalus. Am y rheswm hwn, dyn ni’n croesawu unrhyw ymdrechion i adolygu iechyd y canolfannau ymwelwyr hyn a'u trefniadau gweithredu.

 

Mae gyda Coed y Brenin le pwysig yn hanes datblygiad beicio mynydd yn y DU. I lawer ohonon ni dyma oedd ein profiad cyntaf fel canolfan llwybrau ac i lawer mwy, eu blas cyntaf ar feicio mynydd. Dyn ni wedi gweld llawer o sylwadau pryderus ar gyfryngau cymdeithasol, mae'r rhan fwyaf yn gadarnhaol ac yn gefnogol. Fodd bynnag, mae rhai sy'n fwy negyddol. Maen nhw'n anwybyddu'r pwysau ariannol ar adrannau'r llywodraeth ac yn rhoi'r bai ar fodel y ganolfan llwybrau.

 

Dyn ni’n gwrthod yr honiad hwn ac yn gweld unrhyw ddata i gefnogi hyn. Mae niferoedd ymwelwyr, archebion, gwerthiant neu yn wir, y miloedd o sylwadau cadarnhaol a gawn gan bobl am eu mwynhad o Goed y Brenin yn amlwg yn dangos darlun gwahanol.

 

Mae Coed y Brenin yn dal i gynnig llwybr beicio gwych i bawb. Mae ein llwybr Minotaur yn cynnig un o’r llwybrau gorau i ddechreuwyr unrhyw le yn y DU, tra bod ein llwybr epig The Beast yn her y dylai pawb sydd â’r sgiliau roi cynnig arni. Mae’r ganolfan ar lwybr beicio newydd Traws Eryri sydd wedi dod â beicwyr antur newydd i’n drysau. Gobeithiwn rannu mwy o newyddion cyffrous i feicwyr antur yn fuan iawn.

 

Dyn ni’n obeithiol y bydd Coed y Brenin yn parhau i gynnig apêl beicio gwych am flynyddoedd lawer i ddod ond un ffordd y gallwn ni’n sicrhau bod hyn yn digwydd yw ymgysylltu â’n gilydd.

 

Am y rheswm hwn, dyn ni’n croesawu gwaith cynghorwyr lleol i drefnu cyfarfod cyhoeddus i drafod yr adolygiad o ganolfannau ymwelwyr gan CNC. Bydd y cyfarfod yn neuadd Bentref Ganllwyd am 6.30pm nos Iau Chwefror 1af. Bydd cynrychiolwyr CNC ac aelodau o’r gymuned a’r cyngor lleol yno ac edrychwn ymlaen at drafodaeth fywiog a chadarnhaol.

 

Gobeithiwn eich gweld yno.

You May Also Like

Leave a Comment